Práca so žiakom

Práca so žiakom

Na škole pracuje inkluzívny tím zložený zo psychológa, špeciálneho pedagóga a 3 asistentov. Tím poskytne odbornú a kompenzačnú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň skvalitní vzdelávanie ostatných žiakov našej školy.

Pri vzdelávaní žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami spolupracujeme so špeciálnymi pedagógmi z CPPP Martin a ŠZŠ Martin.

Okrem vyučovacej povinnosti pracujú učitelia vo funkciách: výchovný poradca pre ročníky 1.-9., ktorý koordinuje činnosť v oblasti výchovných problémov a profesijného poradenstva žiakom, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor Implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti,  koordinátor informatizácie, vedúci metodického združenia a vedúci predmetových komisií.

Školský špeciálny pedagóg

Poskytuje starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími  potrebami, pripravuje v spolupráci s rodičom a triednym vyučujúcim individuálne plány. Odborným prístupom eliminuje dôsledky porúch  žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami.

Kontakt

MGR. ZUZANA ĎANOVSKÁ

Pracovná pozícia: školský  špeciálny pedagóg

Telefón: +421 43 4933121

Konzultačné hodiny školského psychológa sú každý deň, po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Konzultácie sú možné aj v neskorších popoludňajších hodinách, do 17:00 hod.

Školský psychológ

Ponúka deťom odbornú  psychologickú starostlivosť priamo v škole. Pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami. Rada pomôže pri riešení osobných, či školských ťažkostí. Pripravuje a realizuje  preventívne programy s jednotlivcom či kolektívom triedy.

Kontakt

MGR. VERONIKA LIŠTVANOVÁ

Pracovná pozícia: školský psychológ

Email: kpzpsycholog@gmail.com

Telefón: +421 43 4933121

Konzultačné hodiny školského psychológa sú každý deň, po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Konzultácie sú možné aj v neskorších popoludňajších hodinách, do 17:00hod.

Výchovný poradca

Kontakt

MGR. ANNA BARTOŠOVÁ

Pracovná pozícia: výchovný poradca

Email: kpzporadca@gmail.com

Telefón: 0904418229

Konzultačné hodiny výchovného poradcu sú každý deň, po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Konzultácie sú možné aj v neskorších popoludňajších hodinách, do 17:00 hod.