Školská jedáleň

Školská jedáleň

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným nariadením obce číslo 1/2019

Veková skupina stravníkov Obed Nákup potravín Čiastočné režijné náklady Stravný lístok celkom Dotácia na stravu Úhrada zákonného zástupcu
I. stupeň 1,21 € 1,21 € 0,15 € 1,36 € 1,20 € 0,16 €
II. stupeň 1,30 € 1,30 € 0,15 € 1,45 € 1,20 € 0,25 €
  • Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka,  ktorému je poskytnutá dotácia k stravovacím návykom uhrádza príspevok polročne, najneskôr do 05.septembra a do 25. januára na účet školskej jedálne číslo: SK5202000000001630357551.
  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/ žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
  • Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov:  0,15 €  (len v prípade, ak je stanovený fixný mesačný poplatok).
  • Žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu v škole
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred on-line na strava.cz, telefonicky na č.t. 0911 999 208, alebo osobne do 14.00 hod.  prípade ochorenia dieťaťa/ žiaka najneskôr do 7.15hod. v danom stravovacom dni.
  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške).