Základná škola

Základná škola

Vízia školy

Vytvoriť zo Základnej školy Františka Hrušovského školu európskeho spoločenstva so svojou vlastnou komunitnou a environmentálnou politikou, poskytujúcou vzdelanie v 21. storočí.

Profil žiaka

Žiak Základnej školy Františka Hrušovského je osobnosť rozvíjaná podľa jeho reálnych možností tak, aby dosiahol pevný základ pre svoj budúci osobný, profesijný a sociálny úspech.

OBJAVITEĽ

Žiak objavuje nové veci, tak aby sa v budúcnosti nebál výziev.

KRITICKÉ MYSLENIE

Je iniciatívny, vie riešiť problémy a zlepšovať svoje okolie.

POMÁHAJÚCI

Žiak pomáha druhým a berie to ako samozrejmosť.

KOMUNIKATÍVNY

Uplatňuje komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov.

KREATÍVNY

Tvorivo rieši úlohy.

Naša budúcnosť

  1. Modernizovať a zefektívniť riadenie školy
  2. Inovovať a modernizovať vyučovací proces
  3. Čerpať zo zdrojov minulých a terajších na vytvorenie komunitnej a environmentálnej politiky školy
  4. Zlepšiť profesionálne a jazykové kompetencie zamestnancov školy
  5. Pripraviť školu na zmeny z hľadiska medzinárodných vzťahov
  6. Vytvoriť sieť partnerských inštitúcií s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov
  7. Postupne transformovať školu v európskom kontexte na konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu
  8. Rozvíjať spoluprácu rodiny a školy, spolupracovať s rôznymi subjektmi – štátnymi i neštátnymi